pos 

Rozsah oceňování:

- Hmotný i nehmotný majetek
- Movitý i nemovitý majetek
- Finanční majetek, zásoby
- Drobný hmotný a nehmotný majetek
- Rozpracovaná výroba
- Pohledávky a závazky
- Know-how, ochranné známky
- Podniky - oceňování podniků